Primăria Bethausen județul Timiș

Hotărâri de consiliu (2019)

02/04/2019 Proces verbal din 02.04.2019

02/04/2019 Hotărârea nr. 21 privind aprobarea devizului general pentru obiectivul de investiții ,, Modernizare strada DS 31 din Cladova, comuna Bethausen, județul Timiș

02/04/2019 Hotărârea nr. 20 privind obiectivul de investiții ,,Modernizare străzi în localitățile Cladova și Cutina, comuna Bethausen, jusdetul Timis

02/04/2019 Hotărârea nr. 19 privind obiectivul de investiții ,,Modernizare străzi în localitățile Bethausen și Leucușești, comuna Bethausen, județul Timiș

02/04/2019 Hotărârea nr. 18 privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici și de asigurare a finanțării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL pentru obiectivul de investiți

02/04/2019 Hotărârea nr. 17 privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici și de asigurare a finanțării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL pentru obiectivul de investiți

27/03/2019 Proces verbal din 27.03.2019

27/03/2019 Hotărârea nr. 16 privind transmiterea unor mijloace fixe și a terenurilor aferente acestora care fac parte din bunurile proprietate publică a comunei Bethausen către Aquatim SA

27/03/2019 Hotărârea nr. 15 privind aprobarea delegării gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare în comuna Bethausen, prin atribuire directă operatorului regional AQUATIM S.A. Timișoara

27/03/2019 Hotărârea nr. 14 privind însușirea rezultatului inventarierii pe anul 2018

27/03/2019 Hotărârea nr. 13 privind aprobarea contului de încheiere a execuției bugetare pe anul 2018

27/03/2019 Hotărârea nr. 12 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunei Bethausen, pe perioada martie 2019-mai2019

28/02/2019 Proces verbal din 28.02.2019

28/02/2019 Hotărârea nr, 11 privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, de asistență, și de/sau reprezentare, în litigiile jurideice ale Consiliului Local sau Comunei Bethausen

28/02/2019 Hotărârea nr. 10 privind aprobarea neasumării responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea

28/02/2019 Hotărârea nr. 9 privind completarea Hotararii Consiliului Local al Comunei Bethausen nr. 27/2017 privind acordarea unor facilități membrilor Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență (SVSU)

28/02/2019 Hotărârea nr. 8 privind revocarea Hotarârii Consiliului Local al Comunei Bethausen nr. 57/2015 privind desemnarea persoanei care asigură accesul liber la informațiile de interes public

31/01/2019 Proces verbal din 31 ianuarie 2019

31/01/2019 Hotărârea nr. 7 privind acordarea unui mandat special împuternicitului Consiliului Local al comunei Bethausen în Adunarea Generală ordinară a Asociaţilor Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Deşeuri Timiş

31/01/2019 Hotărârea nr. 6 privind aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de pe raza comunei Bethausen, pentru anul 2019-2020

31/01/2019 Hotărârea nr. 5 privind aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local pentru persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de venit minim garantat pentru anul 2019

31/01/2019 Hotărârea nr. 4 privind propunerea calificativului la evaluarea performanţelor profesionale pentru secretarul comunei Bethausen pentru anul 2018

31/01/2019 Hotărârea nr. 3 privind aprobarea utilizării şi repartizării excedentului bugetar (fond rulment) al comunei Bethausen, rezultat la finele anului 2018

31/01/2019 Hotarârea nr. 2 privind salarizarea personalului plătit din bugetul local al comunei Bethausen pentru anul 2019

31/01/2019 Hotărârea nr 1 privind aprobarea Organigramei Statutului de Funcţii al aparatului de specialitate al Primarului comunei Bethausen