Primăria Bethausen județul Timiș

Hotărâri de consiliu (2018)

17/12/2018 Hotararea nr. 60 privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2018

17/12/2018 Htararea nr. 59 privind stabilirea taxelor speciale, datorate de persoanele fizice si juridice din comuna Bethausen, incepand cu anul fiscal 2019

17/12/2018 Hotararea nr. 58 privind prima intabulare a imobilului cu nr. cad HB765/1, UAT Bethausen, in suprafata de 5900 mp

17/12/2018 Hotararea nr. 57 privind aprobarea unificării parcelelor inscrise in CF nr. 401195, nr. cadastral 401195 si CF nr. 401196, nr. cadastral 401196 situate in Comuna Bethausen, localitatea Bethausen

17/12/2018 Hotararea nr. 56 privind insusirea documentatiei cadastrale de dezlipire a imobilului cu nr. cad. 401314 din Cartea funciara 401314, situat in localitatea Nevrincea, UAT Bethausen, judet Timis

17/12/2018 Hotararea nr. 55 privind insusirea documentatiei cadastrale de dezlipire a imobilului cu nr. top 36 din Cartea funciara 400641 situat in sat Bethausen, UAT Bethausen, judet Timis

17/12/2018 Hotararea nr. 54 privind insusirea documentatiei cadastrale de dezmembrare a imobilului cu nr. top 403190 din Cartea funciara 403190 situat in sat Bethausen, UAT Bethausen, judet Timis

17/12/2018 Hotararea nr. 53 privind insusirea documentatiei cadastrale de dezmembrare a imobilului cu nr. top 403191 din Cartea funciara 403191 situat in sat Bethausen, UAT Bethausen, judet Timis

17/12/2018 Hotararea nr. 52 privind insusirea documentatiei cadastrale de dezmembrare a imobilului cu nr. top 403189 din Cartea funciara 403189 situat in sat Bethausen, UAT Bethausen, judet Timis

17/12/2018 Hotararea nr. 51 privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local al Comunei Bethausen, pe perioada decembrie 2018-februarie 2019

19/11/2018 Hotărârea nr. 50 privind aprobarea asocierii comunei Bethausen, în calitate de asociat, în vederea constituirii Asociației de dezvoltare intercomunitară „Distribuție gaz Timiș Est”

12/11/2018 Hotărârea nr. 49 privind aprobarea Organigramei Statului de Funcții al aparatului de specialitatea al Primarului comunei Bethausen, ca urmare a reorganizării instituției

12/11/2018 Hotarârea nr. 48 privind aprobarea proiectului de organizare a rețelei unităților de învățământ preuniversitar de pe raza Comunei Bethausen, pentru anul școlar 2019-2020

31/10/2018 Hotararea nr. 47 privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unui teren intravilan aparținând domeniului privat al comunei Bethausen, înscris în CF nr. 403193

31/10/2018 Hotararea nr. 46 privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale, alte taxe, taxe speciale și amenzilor aplicabile în anul 2019

25/09/2018 Hotararea nr. 45 privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2018

25/09/2018 Hotararea nr. 44 privind desemnarea a doi reprezentanti ai Consiliului Local Bethausen in Consiliul de administratie al Scolii Gimnaziale Bethausen

12/09/2018 Hotararea nr. 43 privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici si de asigurare a finantarii de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanteaza de la bugetul de stat prin PNDL pentru obiectivul de investitii: „Cont

12/09/2018 Hotararea nr. 42 privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici si de asigurare a finantarii de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanteaza de la bugetul de stat prin PNDL pentru obiectivul de investitii: „Const

12/09/2018 Hotararea nr. 41 privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici si de asigurare a finantarii de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanteaza de la bugetul de stat prin PNDL pentru obiectivul de investitii: „ Mode

12/09/2018 Hotararea nr. 40 privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici si de asigurare a finantarii de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanteaza de la bugetul de stat prin PNDL pentru obiectivul de investitii: „Moder

12/09/2018 Hotararea nr. 39 privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local al Comunei Bethausen, pe perioada seeptembrie 2018-noiembrie 2018

31/08/2018 Hotararea nr 38 privind acordarea unui mandat special imputernicitului Consiliului Local al comunei Bethausen in Adunarea Generalaordinara a Asociatilor Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Apa-Canal Timis

31/08/2018 Hotararea nr 37 privind aprobarea Organigramei, Statutului de Functii al aparatului de specialitate al Primarului comunei Bethausen

26/07/2018 Hotararea nr. 36 privind aprobarea completarii Programului anual al achizitiilor publice pe anul 2018 din cadrul Strategiei anuale de achizitii publice a comunei Bethausen pentru anul in curs

26/07/2018 Hotararea nr. 35 privind insusirea documentatiei cadastrale de dezmembrare a imobilului cu nr. top 400696 din Cartea funciara 400696 situat in sat Bethausen, UAT Bethausen, judetul Timis

29/06/2018 Hotarârea nr. 34 privind aprobarea rezultatelor evaluării/reevaluării efectuate la data de 14.05.2018, a activelor fixe corporale aflate în patrimoniul U.A.T. Bethausen, județul Timiș

15/06/2018 Hotararea nr. 33 privind aprobarea solicitarii unei Scrisori de Garantare de la FNGCIMM SA IFN in valoare de 890.000,00 lei, in vederea garantarii obligatiilor de plata a avansului in valoare de 890.000,00 lei

15/06/2018 Hotararea nr. 32 privind aprobarea valorii de investitie a proiectului Protejarea asezamintelor culturale „Modernizare, reabilitare si dotare camin cultural in satul Nevrincea, comuna Bethausen, judetul Timis” si „Modernizare, reabilitare si dotare camin

15/06/2018 Hotararea nr. 31 privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local al Comunei Bethausen, pe perioada iunie 2018-august 2018

31/05/2018 Hotararea nr. 30 privind aprobarea modalitatii de valorificare a materialului lemnos apartinand U.A.T.C . Bethausen

31/05/2018 Hotararea nr. 29 privind aprobarea rezultatelor evaluarii/reevaluarii efectuate la data de 30.06.2014 a activelor fixe corporale aflate in inventarului comunei Bethausen, judetul Timis

31/05/2018 Hotararea nr. 28 privind aprobarea Caietelor de sarcini ale serviciului public de alimentare cu apa si canalizare al Comunei Bethausen

31/05/2018 Hotararea nr. 27 privind aprobarea Regulamentului serviciului public de alimentare cu apa si canalizare al Comunei Bethausen

31/05/2018 Hotararea nr. 26 privind aprobarea Organigramei, statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului comunei Bethausen

31/05/2018 Hotararea nr. 24 cu privire la aprobarea contractului privind folosirea infrastructurii sistemului de distributie a energiei electrice

31/05/2018 Hotărârea nr. 23 privind aprobarea înființării Serviciului de Iluminat Public

31/05/2018 Hotararea nr 25 privind prima intabulare a terenului situat in intravilanul localitatii Bethausen(com.Bethausen), lot 1 identic cu parte din Top 1932/b/7/1/1/1-categoria de folosinta „gradina intravila”din CF nr. 401372, UAT Bethausen, judetul Timis, in

26/04/2018 Hotararea nr. 22 privind aprobarea incheierii Contractului de Delegare prin concesiune a gestiunii activitatii de colectare si transport a deseurilor municipale Zona 4 Faget, judetul Timis, din cadrul proiectului „Sistem Integrat de Management al D

26/04/2018 Hotararea nr. 21 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Compartimentului social din cadrul Primariei comunei Bethausen

30/03/2018 Hotararea nr. 20 privind aprobarea inchirierii pasunilor din proprietatea privata a UAT Comuna Bethausen

30/03/2018 Hotararea nr. 19 privind insusirea documentatiei cadastrale de dezmembrare a imobilului cu nr top 402709 din cartea funciara 402709 situat in sat Bethausen, UAT Bethausen, judetul Timis

30/03/2018 Hotararea nr. 18 privind revocarea Hotararii C.L. al com Bethausen nr. 9/2018 privind insusirea documentatiei cadastrale de dezmembrare a imobilului cu nr top 402709 din CF nr. 402709, situat in Bethausen, judetul Timis

30/03/2018 Hotararea nr. 17 privind insusirea inventarului bunurilor care alcatuiesc DOMENIUL PRIVAT al comunei Bethausen, judetul Timis

30/03/2018 Hotararea nr. 16 privind aprobarea contului de incheiere a executiei bugetare pe anul 2017

30/03/2018 Hotararea nr 15 privind aprobarea utilizarii si repartizarii excedentului bugetar al comunei Bethausen, rezultat la finele anului 2017

30/03/2018 Hotararea nr 14 privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local al Comunei Bethausen, pe perioada martie 2018- mai 2018

15/02/2018 Hotararea nr 13 privind aprobarea bugetului initial pe anul 2018

15/02/2018 Hotararea nr. 12 privind insusirea rezultatului inventarierii pe anul 2017

15/02/2018 Hotararea nr. 11 privind completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Bethausen

15/02/2018 Hotararea nr 10 privind insusirea apartenentei la domeniul public al comunei Bethausen a unui teren forestier inscris in amenajamentul silvic

15/02/2018 Hotararea nr. 9 privind insusirea documentatiei cadastrale de dezmembrare a imobilului cu nr top 402709 din cartea funciara 402709 situat in sat Bethausen, UAT Bethausen, judetu Timis

31/01/2018 Hotararea nr. 8 privind aprobarea Strategiei anuale de achizitii publice a comunei Bethausen pentru anul 2018 si a Programului Anual al Achizitiilor Publice al Comunei Bethausen pe anul 2018

31/01/2018 Hotararea nr. 7 privind aprobarea prelungirii Contractului de inchiriere nr. 528/26.02.2013 prin act aditional

31/01/2018 Hotararea nr. 6 privind salarizarea personalului platit din bugetul local al comunei Bethausen pentru anul 2018

31/01/2018 Hotararea nr. 5 privind aprobarea AMENAJAMENTULUI PASTORAL pentru pajistile permanente aflate pe teritoriul UAT Bethausen

31/01/2018 Hotararea nr. 4 privind propunerea calificativului la evaluarea performantelor profesionale pentru secretarul comunei Bethausen pentru anul 2017

31/01/2018 Hotararea nr. 3 privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pentru persoanele apte de munca din famiiliile beneficiare de venit minim garantat pentru anul 2018

31/01/2018 Hotararea nr. 2 privind validare Dispozitie nr. 143/20.10.2017 privind rectificarea bugetului local pe anul 2017

31/01/2018 Hotararea nr. 1 privind aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de pe raza comunei Bethausen, pentru anul 2018-2019