Primăria Bethausen județul Timiș

Hotărârile Autorității Deliberative (2019)

23/12/2019 Proces verbal din 23.12.2019

23/12/2019 Hotararea nr. 64 privind aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de pe raza comunei Bethausen, pentru anul scolar 2020-2021

23/12/2019 Hotararea nr. 63 privind aprobarea Organigramei Statului de Functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Bethausen, ca urmare a reorganizarii institutiei

23/12/2019 Hotararea nr. 62 privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a unui teren extravilan apartinand domeniului privat al comunei Bethausen, inscris in CF nr. 407179

23/12/2019 Hotararea nr. 61 privind stabilirea taxelor speciale, datorate de persoanele fizice si juridice din comuna Bethauseb, incepand cu anul fiscal 2020

23/12/2019 Hotararea nr. 60 privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local al Comunei Bethausen, pe perioada decembrie 2019-februarie 2020

28/11/2019 Proces verbal din 28.11.2019

28/11/2019 Hotararea nr. 59 privind respingerea proiectului privind aprobarea tarifelor distincte practicate de catre BRAI-CATA in raport cu utilizatorii serviciului de salubrizare pentru activitatea de colectare si transport al deseurilor

28/11/2019 Hotararea nr. 58 privind insusirea documentatiei cadastrale de dezlipire a imobilului cu nr cadastral 407286 din CF 407286 situat in sat Bethausen, UAT Bethausen, judetul Timis

28/11/2019 Hotararea nr. 57 privind aprobarea proiectului de organizare a retelei unitatilor de invatamant preuniversitar de pe raza Comunei Bethausen, pentru anul 2020-2021

30/10/2019 Proces verbal din 30.10.2019

30/10/2019 Hotararea nr. 56 privind stabilirea componentei si a atributiile echipei mobile pentru interventia de urgenta in cazurile de violenta de la nivelul Comunei Bethausen

30/10/2019 Hotararea nr. 55 privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale, alte taxe, taxe speciale si amenzile aplicabile in anul 2020

30/10/2019 Hotararea nr. 54 privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2019

30/10/2019 Hotararea nr. 53 privind aprobarea apartenentei constructiei C1, prevazute in C.F. nr. 407851, nr. cad. 407851 Bethausen si schimbarea destinatiei pentru apartamentul 2 nou creat

30/10/2019 Hotararea nr. 52 privind aprobarea indreptarii de eroare materiala pt constructia C1, in sensul modificarii geometriei constructiei C1, prevazute in C.F. nr. 407851, nr. cad. 407851

11/10/2019 Proces verbal din 11.10.2019

11/10/2019 Hotararea nr. 51 privind aprobarea principalilior indicatori tehnico-economici si de asigurare a finantarii pt categorii de cheltuieli care nu se finanteaza din fond pt proiectul Modernizare strazi

26/09/2019 Proces verbal din 26.09.2019

26/09/2019 Hotararea nr. 50 privind modificarea unor functii cuprinse in Organigrama si Statutul de functii al aparatului propriu de specialitate al primarului comunei Bethausen

26/09/2019 Hotararea nr. 49 privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2019

13/09/2019 Proces verbal din 13.09.2019

13/09/2019 Hotararea nr. 48 privind constatarea proprietatii unitatii teritorial administrative-Comuna Bethausen domeniul privat, asupra terenului extravilan in suprafata de 4137 mp, inscris in CF 407179 Bethausen, avand nr. cad 407179

13/09/2019 Hotararea nr. 47 privind desemnarea a doi reprezentanti ai Consiliului Local Bethausen in Consiliul de administratie a Scolii Gimnaziale Bethausen pentru anul 2019-2020

13/09/2019 Hotararea nr. 46 privind insusirea documentatiei cadastrale de dezlipire a imobilului cu nr. 407292 din Cartea Funciara 407292 situat in sat Bethausen, UAT Bethausen, judetul Timis

13/09/2019 Hotararea nr. 45 privind aprobarea modificarii contractului de lucrari nr. 351 din 16.07.2018 avand ca obiect ,,Executia lucrari de modernizare a drumului de acces agricola catre ferme in localita

13/09/2019 Hotararea nr. 44 privind aprobarea solocitarii de prelungire a Scrisorii de Garantie de la Fondul National de Garantare a Creditelor pentru IMM SA-IFN

13/09/2019 Hotararea nr. 43 privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local al Comunei Bethausen, pe perioada septembrie 2019-noiembrie 2019

21/08/2019 Proces verbal din 21 august 2019

21/08/2019 Hotararea nr. 42 privind constatarea proprietatii unitatii teritorial administrative-Comuna Bethausen domeniul privat, asupra terenului intravilan in suprafata de 1019 mp, inscris in CF 406032 Bethausen, nr. crt B3, nr. cad 406032

21/08/2019 Hotararea nr. 41 privind constatarea proprietatii unitatii teritorial administrative -Comuna Bethausen domeniul privat, asupra terenului intravilan in suprafata de 527 mp, inscris in CF405213 Bethausen, nr. crt B4, nr. cad. 405213

21/08/2019 Hotararea nr. 40 prvind constatarea proprietatii unitatii teritorial administrative-Comuna Bethausen domeniul privat, asupra terenului intravilan in suprafata de 316 mp, inscris in CF 405212 Bethausen, nr. crt. B4, nr. cad 405212

31/07/2019 Proces verbal din 31 iulie 2019

31/07/2019 Hotararea nr. 39 privind aprobarea completarii Programului anual al achizitiilor publice pe anul 2019 din cadrul Strategiei anuale de achizitii publice a comunei Bethausen pntru anul in curs

31/07/2019 Hotararea nr. 38 privind insusirea documentatiei de radiere constructie C1 de pe imobilul cu nr. cadastral 407838

31/07/2019 Hotararea nr. 37 privind insusirea documentatiei cadastrale de dezlipire a imobilului cu nr. cadastral 405839

23/07/2019 Hotararea nr. 36 privind aprobarea solicitarii unei scrisori de garantare de la FNGCIMM in valoare de 143000 lei

23/07/2019 Hotararea nr. 35 privind insusirea documentatiei cadastrale de dezmembrare a imobilului cu nr. top 405754 din Cartea funciara 405754 situat in sat Bethausen, UAT Bethausen, judet Timis

23/07/2019 Hotararea nr. 34 privind aprobarea Organigramei, Statutului de Functii al aparatului de specialitate al Primarului comunei Bethausen

18/06/2019 Proces verbal din 18 iunie 2019

18/06/2019 Hotararea nr. 33 privind implementarea OUG 74/2018 privind fondul de mediu

18/06/2019 Hotararea nr. 32 privind aprobarea actualizarii pretului contractului de lucrari nr. 351/16.07.2018 avand ca obiect proiectul ,,Modernizare drumuri agricole...

18/06/2019 Hotararea nr. 31 privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local al Comunei Bethausen, pe perioada iunie2019 -august 2019

31/05/2019 Proces verbal din 31 mai 2019

31/05/2019 Hotararea nr. 30 privind aprobarea modificarilor tarifelor practicate de catre Brai-Cata SRL in raport cu utilizatorii serviciului de salubrizare pentru activitatea de colectare si transport al deseurilor municipale desfasurata in zona 4 a judetului Tim

31/05/2019 Hotararea nr. 29 privind acordarea unui mandat special imputernicitului CL al Comunei Bethausen in adunarea generala ordinara a asociatilor ADI Apa-Canal Timis

31/05/2019 Hotararea nr. 28 privind aprobarea devizului general al investitiei actualizat si a principalilor indicatori tehnico-economici actualizati precum si de asigurare a finantarii de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile pentru obiectivul de investitii

31/05/2019 Hotararea nr. 27 privind aprobarea Strategiei anuale de achizitii publice a comunei Bethausen pentru anul 2019 si a Programului Anual al Achizitiilor Publice al Comunei Bethausen pe anul 2019

22/04/2019 Proces verbal din 22 aprilie 2019

22/04/2019 Hotararea nr. 26 privind aprobarea bugetului initial pe anul 2019

22/04/2019 Hotararea nr. 25 privind completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Bethausen

22/04/2019 Hotararea nr. 24 privind insusire apartenentei la domeniul public al comunei Bethausen a Extindere alimentare cu apa, localitatea Cutina, com Bethausen; Extindere canalizare menajera in localitatea Cutina, com. Bethausen

22/04/2019 Hotararea nr. 23 privind rezilierea contractului de inchiriere pentru suprafetele de pajisti aflate in domeniul privat al comunei Bethausen, cu nr. 2505/25.04.2018 incheiat intre Comuna Bethausen si Voichescu Petru

22/04/2019 Hotararea nr. 22 privind rezilierea contractului de inchiriere pentru suprafetele de pajisti aflate in domeniul privat al comunei Bethausen, cu nr. 2475/24.04.2018 incheiat intre Comuna Bethausen si domnul Ciorogariu Gabriel Marius

02/04/2019 Proces verbal din 02.04.2019

02/04/2019 Hotărârea nr. 21 privind aprobarea devizului general pentru obiectivul de investiții ,, Modernizare strada DS 31 din Cladova, comuna Bethausen, județul Timiș

02/04/2019 Hotărârea nr. 20 privind obiectivul de investiții ,,Modernizare străzi în localitățile Cladova și Cutina, comuna Bethausen, jusdetul Timis

02/04/2019 Hotărârea nr. 19 privind obiectivul de investiții ,,Modernizare străzi în localitățile Bethausen și Leucușești, comuna Bethausen, județul Timiș

02/04/2019 Hotărârea nr. 18 privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici și de asigurare a finanțării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL pentru obiectivul de investiți

02/04/2019 Hotărârea nr. 17 privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici și de asigurare a finanțării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL pentru obiectivul de investiți

27/03/2019 Proces verbal din 27.03.2019

27/03/2019 Hotărârea nr. 16 privind transmiterea unor mijloace fixe și a terenurilor aferente acestora care fac parte din bunurile proprietate publică a comunei Bethausen către Aquatim SA

27/03/2019 Hotărârea nr. 15 privind aprobarea delegării gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare în comuna Bethausen, prin atribuire directă operatorului regional AQUATIM S.A. Timișoara

27/03/2019 Hotărârea nr. 14 privind însușirea rezultatului inventarierii pe anul 2018

27/03/2019 Hotărârea nr. 13 privind aprobarea contului de încheiere a execuției bugetare pe anul 2018

27/03/2019 Hotărârea nr. 12 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunei Bethausen, pe perioada martie 2019-mai2019

28/02/2019 Proces verbal din 28.02.2019

28/02/2019 Hotărârea nr, 11 privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, de asistență, și de/sau reprezentare, în litigiile jurideice ale Consiliului Local sau Comunei Bethausen

28/02/2019 Hotărârea nr. 10 privind aprobarea neasumării responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea

28/02/2019 Hotărârea nr. 9 privind completarea Hotararii Consiliului Local al Comunei Bethausen nr. 27/2017 privind acordarea unor facilități membrilor Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență (SVSU)

28/02/2019 Hotărârea nr. 8 privind revocarea Hotarârii Consiliului Local al Comunei Bethausen nr. 57/2015 privind desemnarea persoanei care asigură accesul liber la informațiile de interes public

31/01/2019 Proces verbal din 31 ianuarie 2019

31/01/2019 Hotărârea nr. 7 privind acordarea unui mandat special împuternicitului Consiliului Local al comunei Bethausen în Adunarea Generală ordinară a Asociaţilor Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Deşeuri Timiş

31/01/2019 Hotărârea nr. 6 privind aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de pe raza comunei Bethausen, pentru anul 2019-2020

31/01/2019 Hotărârea nr. 5 privind aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local pentru persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de venit minim garantat pentru anul 2019

31/01/2019 Hotărârea nr. 4 privind propunerea calificativului la evaluarea performanţelor profesionale pentru secretarul comunei Bethausen pentru anul 2018

31/01/2019 Hotărârea nr. 3 privind aprobarea utilizării şi repartizării excedentului bugetar (fond rulment) al comunei Bethausen, rezultat la finele anului 2018

31/01/2019 Hotarârea nr. 2 privind salarizarea personalului plătit din bugetul local al comunei Bethausen pentru anul 2019

31/01/2019 Hotărârea nr 1 privind aprobarea Organigramei Statutului de Funcţii al aparatului de specialitate al Primarului comunei Bethausen